2004-05 Pojďte a naslouchejte stínům

2005

2006

Moravská galerie v Brně

 

Pojďte a naslouchejte stínům –

barokní inspirace ve fotografiích studentů Kabinetu fotografie Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno

 

 Výstavní prezentace byla původně součástí mezinárodního projektu Moravské galerie v Brně Poselství barev, tvarů a myšlenek podporovaného Evropskou komisí v programu Culture 2000.

 

Výstavy:

8/2005Premonstrátský klášter Louka, Znojmo

9/2005Galerie Archivu MU v Brně

5/2006 Česká národní banka, Praha

 


 

Pojďte a naslouchejte stínům

 

Barokní inspirace ve fotografiích studentů

Kabinetu fotografie Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

a Semináře dějin umění Filozofické fakulty MU v Brně

Téměř každý, kdo se snaží vysvětlit barokní kulturu – i když není historikem umění nebo kultury – se musí nutně zastavit u její ostentativně předkládané a současně syntetické vizuální formy. Barokní chrámy a jejich interiéry na nás působí spojením architektonické, sochařské, malířské i dekorativní formy, i když si prohlížíme drobný detail. Takřka v každé práci o barokním umění bývá v této souvislosti zdůrazňována „teatralita-divadelnost“ jako určitý jednotící prvek. V jejím rámci jsou ty formální prvky, které nazýváme „barokními“, skutečně vždy představovány. Přirozeně, že takový pojem musíme užívat značně obezřetně, a nikoli v moderním slova smyslu: „Barokní divadlo je v nanejvýš podstatné míře duchovním divadlem, nejduchovnějším, které kdy země viděla. Současně je to nejsmyslovější divadlo, které kdy vůbec existovalo. Také z toho důvodu hraje slovo v barokní epoše roli zdaleka nejmenší.“ (Richard Alewyn)

            Oproti slovu převládají především vizuální efekty, vedoucí k očarování smyslů. Očekávání zázraku, údivu, očarování patří vůbec k ústředním mentálním projevům barokní epochy. Právě tato skutečnost se stala východiskem ojedinělé kolektivní práce studentů Ireny Armutidisové, kteří dostali za úkol pořídit fotografie ve vybraných sakrálních objektech a měli se přitom řídit zejména svým subjektivním pohledem a vyjádřit vizuálně to, co dnes pociťují při setkání s barokními uměleckými formami.

            Před námi se tak nyní objevuje výběr z velkého množství zdařilých fotografických prací. Každý z účastníků tohoto nezvyklého semináře přináší svůj pohled, své okouzlení z působení starších forem a interiérů. Inspirace barokem nemusí být ovšem dána pouze pohledem na uměleckou formu starého mistra. Stejně tak se odehrává i tehdy, když se „barokním“ zrakem v interiéru podíváme na dílčí  detail ze současnosti. Studentské fotografické práce vybízejí k podobnému pohledu i další návštěvníky barokních interiérů. Jejich prostřednictvím je možné se na chvíli zastavit a uvědomit si vlastní emotivní prostorový zážitek z barevných prosvětlených interiérů, v nichž je možná duchovní kontemplace, ale je zde též umocňován estetický prožitek výtvarného umění.

            Studenti se nejprve seznámili s vybranými barokními církevními památkami Brna a okolí, s jejich interiéry i exteriéry, aby se pak samostatně nebo ve skupinách pokusili fotografickými prostředky zachytit slovy jen těžko popsatelné duchovní a umělecké působení jednotlivých míst, ještě dnes prostoupených stíny barokní zbožnosti. Programově se věnovali tématům jako jsou současná společenská a symbolická funkce církevních staveb nebo účinek barokních uměleckých děl s náboženským obsahem. V průběhu dílen se však často tvůrčím způsobem přihlásila i momentální inspirace nebo konceptuální nápad či experiment.

            Na dílně, která se konala v rámci projektu Moravské galerie v Brně s názvem Poselství barev, tvarů a myšlenek, je zajímavé, že nikdo z autorů se fotografii nevěnuje tak zvaně „na plný úvazek“. Jejich studijními obory jsou jiné umělecké druhy nebo teoretické dějiny umění. Přesto, nebo právě proto jsou výsledky jejich současného potýkání se s odkazem barokní kultury vizuálně působivé a neuvěřitelně komplexní. Jsou důkazem, že umění barokního období nás oslovuje kódem, kterému jsme schopni soustředěně naslouchat a snad i porozumět.

            Výstavy byla součástí projektu Moravské galerie v Brně Poselství barev, tvarů a myšlenek – „Nechť Maulbertschova skvělá díla ochrání Vaši zemi…“ Jakob Schmutzer, 1796). Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji – příspěvek k péči o kulturní krajinu a evropskou integritu, podpořeného Evropskou komisí v programu Culture 2000.

 

Účastníci projektu

Studenti Kabinetu fotografie Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

 

Tomáš Bárta

Petr Bulava

Naděžda Čichovská

Lukáš Hájek

Alžběta Hanzlová

Lukáš Hladík

Helena Hladilová

Ivo Hos

Vladimír Hruška

Soňa Hubová

Zuzana Hrivňáková

Marek Jelínek

Alena Kazatelová

Michaela Kyselová

Hana Linhartová

Radka Malachová

Jana Malíková

Tereza Novotná

Slávka Pauliková

Radka Pavelová

Zdeněk Porcal

Pavel Raev

Soňa Samašová

Kateřina Spáčilová – Blažková

Michal Šmeral

Jan Šrámek

Lukáš Veselý

Pavla Zemková

Kamila Zemková

Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Pavla Chaloupková

Marika Kožušníková

Martina Motyčková

Martin Novotný

Jana Přidalová

Mária Sidorová

Hana Venzhöferová

 

Konkrétní objekty byly vybrány vzhledem k zaměření projektu na dílo Franze Antona Maulbertsche a umění 18. století na Moravě a kostel Bičovaného Spasitele v Dyji.